Vizija in poslanstvo

Vizija družbe je postati vodilno inovacijsko podjetje za področje komponent bele tehnike in okrepiti položaj kot ponudnik sistemskih rešitev.

Poslanstvo družbe je z lastnim znanjem, tehnologijo in nenehnim prilagajanjem zahtevam zagotavljati zadovoljstvo odjemalcev in lastnikov družbe ter odgovorno ravnanje do zaposlenih in širše okolice.

Strategija

  • Tesno sodelovanje med lastniki in vodstvom družbe ter horizontalno med službami ebm-papst skupine.
  • Spodbujanje dobrih partnerskih odnosov - odjemalcem zagotavljati konkurenčno prednost na tržišču ter vzpostaviti visoko stopnjo medsebojnega zaupanja z dobavitelji.
  • V družbi bodo še naprej združene izkušnje z znanjem - stalno vlaganje v znanje zaposlenih.

Politika podjetja

V središču so odjemalci in njihove želje ter varovanje okolja z njegovimi globalnimi klimatskimi cilji

Želimo pošten, partnerski odnos do naših odjemalcev.

Politika podjetja je zato usmerjena na odjemalca in njegove želje in obsega dejanski izdelek v funkciji in izvedbi, pa tudi tehnično svetovanje, dobavo in poprodajne storitve.

S pomočjo mednarodno usmerjene organizacije prodaje podpiramo naše kupce pri reševanju zahtev na področju prezračevanja in pogonov ter pri njihovih prizadevanjih za trajnostno doseganje globalnih klimatskih ciljev. In to ne samo s hitro in profesionalno izvedbo, ampak tudi z najširšo ponudbo visoko učinkovitih izdelkov, kar imenujemo Green Tech.

Naše prizadevanje je, da bi skupaj s odjemalcem iskali optimalne rešitve. Pri tem so v ospredju energetska učinkovitost, kakovost, prijaznost do okolja, varnost pri delu in gospodarnost.

Gospodarnost

Najvišji cilj podjetja je ohranjanje finančne neodvisnosti. Za to je odločilen dobiček iz poslovanja. Zato nenehno stremimo k izboljševanju naših izdelkov, procesov ter – nenazadnje - z njimi povezane kakovosti.

Kakovost je načrtovana in vgrajena

Za naše kupce je ime »ebm-papst« po vsem svetu povezano z odlično kakovostjo. Kot kakovost razumemo več kot obširno izpolnitev vseh zahtev odjemalcev in družbe.

Kakovost je za nas prvenstvena naloga v politiki podjetja, zato se pri nas sistematično načrtuje in razvija.

Naša politika kakovosti se ne konča pri tem, da odkrivamo in izločamo neustrezne izdelke. Še več, prizadevamo si, da do napak sploh ne bi prihajalo. Zato je deklarirani cilj Skupine ebm-papst »Nič napak«.

Prepoznavanje tveganj in ukrepi

Zavestno upravljanje tveganj z orodji, kot je FMEA, matriko za ocenjevanje okoljskih vidikov in oceno varnosti pri delu in družbene odgovornosti mora preprečevati morebitne napake ali nezgode ter tudi zagotoviti varnostni načrt za nujne primere.

Za preprečevanje škode za okolje je treba učinke na okolje oceniti kolikor mogoče zgodaj in jih – kolikor je to ekonomično - minimizirati z uporabo razpoložljive tehnike. To velja tudi za varovanje voda in tal, emisije vseh vrst, izbiro in uporabo okolju prijaznih energijskih virov in vključevanje najboljših zunanjih ponudnikov storitev na območju ebm-papst.

Zdravju in okolju prijazne rešitve za naše izdelke in proizvodne procese

Že zgodaj smo pričeli z razvojem energetsko varčnih motorjev in ventilatorjev v tehnologiji EC, s čimer prevzemamo odgovoren prispevek k varovanju podnebja.

»Vsak novo razviti izdelek mora svojega predhodnika presegati ekonomsko in ekološko.« - Gerhard Sturm, ustanovitelj podjetja

Eden od poudarkov naših dejavnosti je tudi razvoj motorjev in ventilatorjev z nizko ravnjo hrupa za čim manjšo obremenitev okolja s hrupom.

Nenehno iščemo smiselne poti za izogibanje nastajanju odpadkov. Uporaba materialov brez škodljivih snovi in njihova ponovna uporabnost sta prvi zahtevi pri razvoju naših novih izdelkov. Vsi zaposleni smo se zavezali, da se bomo izogibali obremenjevanju okolja.

Upoštevanje zakonskih predpisov

Vsi sodelavci smo se zavezali, da bomo upoštevali zakone in regulativne zahteve na področju varstva okolja, varnosti pri delu, družbene odgovornosti, varovanja zdravja ter varnosti izdelkov in naprav.

Prepoznavamo splošno sprejete smernice v tehniki kot so zahteve institucij CSA, CCC, Gost, KBA, UL ali VDE in jih nato upoštevamo. Tako ponujamo motorje in ventilatorje, ki so skladni s predpisi, energetsko varčni, z dolgo življenjsko dobo in primerni za recikliranje; poleg tega uporabljamo okolju prijazne načine transporta, vključno z embalažo.

S pristojnimi organi, svojimi sosedi in zainteresirano javnostjo gojimo odprt dialog. Prevzemamo družbeno in socialno odgovornost za varstvo okolja in ohranjanje zdravja naših sodelavcev.

Partnerstvo z našimi ponudniki

Našim ponudnikom v partnerskem sodelovanju pomagamo razvijati enaka merila glede okolja in sistema kakovosti, kakršne smo zastavili zase. Timsko delo z ponudniki nam pomaga, da postanemo boljši in hitrejši.

Varstvo pri delu in varovanje zdravja

Varstvo pri delu na vseh delovnih mestih na vseh področjih je enakovreden cilj kot kakovost, varovanje okolja in poslovna uspešnost. V primeru dvoma ima prednost varnost pri delu.

Varovanje zdravja in varnost naših sodelavcev sta posebna odgovornost vodstev podjetij.

Vse zaposlene pozivamo, da prevzamejo odgovornost pri vsakdanjem izvajanju ukrepov varstva pri delu in varovanju zdravja. Vsak ima dolžnost, da opozori na zapažene nevarnosti, in pravico do odstranitve potencialnih tveganj.

Izpolnjevanje nalog in dolžnosti

Podjetje stremi k temu, da bi delovno okolje, naprave in delovne procese za svoje sodelavce z ozirom na varnostne in zdravstvene zahteve oblikovali in nenehno izboljševali v skladu s tehničnimi novostmi in tudi prek njihovih meja.

Nadrejeni morajo v okviru pristojnosti uveljaviti in nagraditi potrebne ukrepe za varnost. Nadaljnje odgovornosti so posebej opredeljene v opisih delovnih mest pooblaščencev.

Vsak sodelavec je prvenstveno odgovoren za svojo lastno varnost in zdravje, za kakovost dela, ki ga opravi, in za varovanje okolja. Vse informacije, ki so potrebne za razumevanje vpliva našega podjetja na okolje, so na razpolago.

Pooblaščenci vodstva, strokovnjaki za varnost pri delu in specialist medicine dela podpirajo nadrejene in jim dajejo na razpolago svoje strokovno znanje. Nadrejeni, strokovni sodelavci in predstavniki delavcev morajo spodbujati sodelovanje, se dogovarjati in se medsebojno dopolnjevati.

Zavedanje o odgovornosti za kakovost, okolje, varnost pri delu in socialno sožitje na vseh ravneh je stalna naloga vodstva. Procesi in določbe glede tega so določene v dokumentih sistema vodenja. Poslovodstvo osebno naroča redno revidiranje za zagotavljanje izvajanja, izboljševanja in nenehnega razvoja sistema vodenja. Vsaka oblika korupcije, izsiljevanja in poneverjanja ali izkoriščanja prednosti v obliki podkupovanja je najstrože prepovedana in ima za posledico takojšnjo odpoved ter sprožitev pravnih postopkov.

Zaveza nenehnega izboljševanja

Poslovodstvo letno sestavi poslovni načrt z ukrepi in opredeljenimi cilji. S pomočjo analize podatkov, primerjave poslovnih rezultatov z opredeljenimi cilji in primerjav s konkurenco se letno ocenjuje učinkovitost sistema vodenja in uvaja morebitne potrebne korektivne ali preventivne ukrepe. To vodi do stalnega izboljševanja našega sistema vodenja, naše konkurenčnosti in zadovoljstva odjemalcev.

Prepoznavamo svoje slabost in skrbimo za izboljšanje. Vendar ohranjamo in nadaljujemo tudi tisto, kar je že uveljavljeno in preizkušeno. Osnovna načela za dobro delo na področju sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem so jasen pregled, določanje prioritet ter nenehno krajšanje časa med nastankom in odkrivanjem napak.

Zavezujemo se, da bomo ocenjevali ekološke vidike, zmanjšali obremenitev za okolje in stalno izboljševali vpliv podjetja na okolje. Delamo na skupno dogovorjenem okoljskem programu in stremimo k doseganju ciljev, ki so v njem opredeljeni. Učinkovitost naših ukrepov preverjamo na vodstvenih pregledih.

Varčna raba energije

S sistematičnim upravljanjem energije stalno ocenjujemo in izboljšujemo izkoristek in količino porabljene energije. Cilj pri tem je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in drugih vplivov na okolje ter stroškov energije.

Spodbujanje sodelavcev

Vsi sodelavci so vključeni v proces nenehnega zmanjševanja odstopanj od ciljev. Z odprtimi, poštenimi medsebojnimi odnosi, nenehnim informiranjem, šolanjem in spodbujanjem zavedanja o kakovosti in pomenu okolja se spodbuja motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih. Medoddelčno timsko delo vzpodbuja razmišljanje v procesih.

Upoštevanje etičnih pravil!

Spoštujemo temeljna etična pravila. Zato v podjetju ne dopuščamo nobenih razlik pri obravnavi ljudi različnega porekla, ne dopuščamo nasilja ali groženj z njim, kar vključuje tudi spolno nadlegovanje. Lahko se zanesemo drug na drugega in se med seboj podpiramo. Govorimo drug z drugim, ne drug o drugem. Pazimo na to, da niti pri naših ponudnikih niti v lastnih obratih ne povzročamo ali podpiramo dela otrok.