Odgovorno ravnanje z okoljem

Zaradi lažjega obvladovanja okoljske problematike imamo v družbi poleg standarda ISO 9001:2008 uveden in certificiran sistem ravnanja z okoljem v skladu z zahtevami standarda ISO 14001:2004. Skladnost našega delovanja po okoljskem standardu preverjamo preko notranjih in zunanjih presoj.

V tem okviru organizacija prevzema družbeno in socialno odgovornost za ravnanje z okoljem in varovanje zdravja svojih zaposlenih. Da je ebm-papst Slovenija podjetje zazrto v prihodnost, izkazujemo z našo filozofijo. Družbeno odgovorno delovanje je enako pomembno kot kakovost naših izdelkov in ekonomičnost našega delovanja. Vsi zaposleni delujemo na način minimalnega obremenjevanja okolja. Vsako zaznano odstopanje glede obremenjevanja okolja ali varnosti in zdravja pri delu obravnavamo in saniramo.

S proaktivnim, sistematičnim in preventivnim delovanjem – z vpeljavo novih tehnologij, okolju prijaznejših materialov in izdelkov povezane s stalnimi postopki samoocenjevanja in zunanjega preverjanja ter z nenehnimi izboljšavami, izboljšujemo procesno učinkovitost, zmanjšujemo izrabo naravnih virov, zmanjšujemo količino odpadkov in emisij na izvoru, ustvarjamo čisto, zdravo in varno delovno okolje ter tako vplivamo na boljše počutje, zdravje in varnost zaposlenih in dosegamo prihranke, večamo ugled in konkurenčne prednosti našega podjetja.

S širitvijo proizvodnje energijsko varčnih EC motorjev in ventilatorjev pripomoremo k stabilizaciji klimatskih sprememb.

To je le del naše težnje k prijaznemu sožitju z okoljem. Zaokrožajo jo sponzorske in donatorske dejavnosti ter posluh za potrebe ljudi, ki so svoja življenja povezali z našim podjetjem. Slednje izkazujemo tudi s certifikatom »Družini prijazno podjetje«.

ebm-papst Slovenija se zavezuje:

 • da stalno spremlja in izpolnjuje zahteve veljavnih zakonodajnih in drugih obvezujočih zahtev in smernic vezanih na okoljske in druge vidike dejavnosti podjetja ter vključuje te zahteve v svoje procese v okviru ekonomskih možnosti
 • da je okoljsko planiranje sestavni del vsakoletnega poslovnega planiranja in se s tem izvajanja aktivnosti za trajno izboljšanje urejenosti okolja, kakovosti ozračja, krajinske urejenosti in infrastrukture, pri čemer se pri iskanju izboljšav v prvi vrsti osredotočamo na preprečevanje onesnaževanja in s tem zmanjševanja nastajanja okoljskih problemov,
 • da si prizadeva za čim racionalnejšo rabo vseh surovin, materialov in energentov, ki vstopajo v procese podjetja,
 • da si prizadeva za razvoj in prodajo izdelkov in storitev z jasno izraženo okoljsko komponento;
 • da pri vseh novih investicijah v opremo v okviru ekonomsko sprejemljivih rešitev strmi k uporabi okolju prijaznih tehnologij;
 • da prepoznava vse okoljske vidike in spremljala vplive na okolje (nastajanje odpadkov, porabo vode, zemeljskega plina, električne energije in drugih energentov ter drugih emisij), si prizadeva za nenehno zmanjševanje količine oz. porabe na enoto proizvoda ter v primeru neustreznosti takoj ukrepa;
 • da stalno poudarja pomen preventivnega pristopa pri obvladovanju okoljskih vidikov in s tem k nenehnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaženje, še zlasti je preventiva življenskega pomena pri skrbi za čistost podtalnice, ki je vir naravnega bogastva za naše podjetje ter racionalne rabe naravnih virov, energije in drugih materialov ter surovin;
 • da pri sodelovanju z dobavitelji daje prednost tistim, ki lahko ustrezno dokazujejo svojo dobro okoljsko prakso;
 • da skrbi za postopni dvig okoljske kulture in znanja vseh zaposlenih;
 • da redno seznanja vse zaposlene o okoljevarstvenih aktivnostih, ciljih in dosežkih na področju ravnanja z okoljem.
 • da se politika v dokumentirani obliki izvaja in vzdržuje ter periodično pregleduje.